Asiel | EMN - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Asiel

Rohingya-vluchtelingen bij de grenspost tussen Bangladesh en Myanmar. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2017

Asielzoekers zijn op zoek naar bescherming buiten de grenzen van het eigen land. De Europese Unie (EU) en Nederland bieden deze bescherming. EU-lidstaten trekken gezamenlijk op bij het opstellen en uitvoeren van wet- en regelgeving voor asielmigratie.

Asiel wordt gegeven aan mensen die in hun land van herkomst geen of onvoldoende bescherming hebben. Bijvoorbeeld als ze een gegronde vrees hebben voor vervolging in hun land op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke overtuigingen of het behoren tot een sociale groep. De kern van asielbescherming is het principe van non-refoulement, het principe dat iemand niet mag worden teruggestuurd naar een land waar zijn/haar leven in gevaar is.

Asielmigratie is een vorm van gedwongen migratie, in tegenstelling tot vrijwillige migratie voor werk of studie. Asiel is een vorm van internationale bescherming, die volgt uit internationale verdragen die door de EU en Nederland zijn erkend. Mensen die een asielverzoek indienen worden asielzoekers genoemd. Asiel kan worden toegekend op basis van:

  • het Internationale Vluchtelingenverdrag. Iemand is dan een vluchteling in de juridische zin van het woord.
  • subsidiaire bescherming. Subsidiaire bescherming is voor diegenen die niet in aanmerking komen voor een status als vluchteling, maar voor wie wel zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat er bij terugkeer een reëel risico is op een levensbedreigende situatie.

De wet- en regelgeving voor asiel in Nederland is vooral afgestemd op:

Factsheets migratie en asiel lidstaten Europese Unie


Factsheets 2016 per lidstaat van de Europese Unie (EU). De factsheets gaan in op de meest relevante politieke en wetgevende ontwikkelingen per lidstaat. Ook zijn statistieken over migratie en asiel opgenomen. Het EMN publiceert deze factsheets jaarlijks.

The changing influx of asylum seekers: EU Member State responses


Het aantal asielzoekers in Europa verschilt sterk per jaar. Het EMN onderzoekt de maatregelen die Europese landen nemen om dit op te vangen.

Actuele cijfers over migratie en asiel in Nederland online beschikbaar


Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt sinds eind juni een database over migratie en asiel in Nederland beschikbaar. Deze bevat actuele cijfers over de toelating, opvang en vertrek van migranten.

Gezinshereniging en nareis in EU-lidstaten


Op 18 mei organiseerde EMN Nederland in het Huis van Europa in Den Haag een middag over gezinshereniging en nareis. Hoe gaan EU-lidstaten om met gezinshereniging en nareis, welke zijn de verschillen en overeenkomsten?

Jaaroverzicht Nederland 2016 (Nederlands/Engels)


Jaarlijks overzicht van het Nederlandse migratie- en asielbeleid, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving, en het uitvoeren van Europees beleid in Nederland.

Europese Commissie doet aanbevelingen voor een doeltreffender terugkeerbeleid van de Europese Unie


Op de Europese top in Malta van 3 februari 2017 hebben de Europese regeringsleiders benadrukt dat het terugkeerbeleid van de Europese Unie (EU) moet worden herzien. De Europese Commissie (EC) publiceerde vervolgens op 2 maart een aangepast EU-actieplan over de terugkeer van asielzoekers.

EMN-onderzoek hervestigen vluchtelingen in Forced Migration Review


Forced Migration Review (FMR) lichtte in haar uitgave van februari 2017 de opzet en resultaten toe van het onderzoek van EMN Nederland over het hervestiging van vluchtelingen.  

Bijeenkomst EMN-adviesgroep over het vaststellen van de identiteit van migranten


EMN Nederland nam op 23 en 24 januari 2017 deel aan de voorbereiding voor het EMN-onderzoek naar het vaststellen van de identiteit van migranten. Dit onderzoek actualiseert het eerdere EMN-studie hierover uit 2013.

Totale asielinstroom 2016: 31.600


De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2016 is uitgekomen op ongeveer 31.600. Daarmee was de instroom bijna de helft lager dan in het piekjaar 2015 (ongeveer 58.900).