Asiel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Asiel

Verwoestende droogte in Somalië waardoor ruim 600.000 mensen zijn ontheemd. | Foto: Internationale Organisatie voor Migratie, 2017

Asielzoekers zijn op zoek naar bescherming buiten de grenzen van het eigen land. De Europese Unie (EU) biedt deze bescherming. EU-lidstaten trekken gezamenlijk op bij het opstellen en uitvoeren van wet- en regelgeving voor asielmigratie.

Asiel wordt gegeven aan mensen die in hun land van herkomst geen of onvoldoende bescherming hebben. Bijvoorbeeld als ze een gegronde vrees hebben voor vervolging in hun land op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke overtuigingen of het behoren tot een sociale groep. De kern van asielbescherming is het principe van non-refoulement, het principe dat iemand niet mag worden teruggestuurd naar een land waar zijn/haar leven in gevaar is.

Asielmigratie is een vorm van gedwongen migratie, in tegenstelling tot vrijwillige migratie voor werk of studie. Asiel is een vorm van internationale bescherming, die volgt uit internationale verdragen die door de EU, en dus ook door Nederland, zijn erkend. Mensen die een asielverzoek indienen worden asielzoekers genoemd. Asiel kan worden toegekend op basis van:

  • het Internationale Vluchtelingenverdrag. Iemand is dan een vluchteling in de juridische zin van het woord.
  • subsidiaire bescherming. Subsidiaire bescherming is voor diegenen die niet in aanmerking komen voor een status als vluchteling, maar voor wie wel zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat er bij terugkeer een reëel risico is op een levensbedreigende situatie.

De wet- en regelgeving voor asiel in Nederland is vooral afgestemd op:

Nederlands beleid asielzoekers veilige landen een van de meest uitgebreide in EU


Nederland heeft de meest uitgebreide lijst van veilige landen van herkomst in de Europese Unie (EU). Daarnaast heeft Nederland vergeleken met andere lidstaten veel maatregelen voor de asielprocedure, opvang, beroepsprocedure en terugkeer van asielzoekers uit veilige landen.

Vaststellen identiteit migranten in EU en Nederland


EMN onderzocht hoe lidstaten van de Europese Unie (EU) de identiteit vaststellen van migranten van buiten de EU (derde landen).

Cijfers asielinstroom, november 2017


In november 2017 was de asielinstroom in Nederland 2.305 (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers).Ter vergelijking: een jaar eerder, in november 2016, ging het om 4.004 mensen.

Vijf gemeenten creëren kansen voor vluchtelingen


Weer vijf gemeenten, nu in Zuid-Holland, die zich samen met het UAF gaan inspannen voor de toekomstkansen van vluchtelingen!

Geen specifieke status voor Alevieten en Koerden asielzoekers in Europa


In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) krijgen Turkse Alevieten en Koerden geen status op basis van hun religie of etnische afkomst bij het aanvragen van asiel.

Factsheets migratie en asiel lidstaten Europese Unie


Factsheets 2016 per lidstaat van de Europese Unie (EU). De factsheets gaan in op de meest relevante politieke en wetgevende ontwikkelingen per lidstaat. Ook zijn statistieken over migratie en asiel opgenomen. Het EMN publiceert deze factsheets jaarlijks.

The changing influx of asylum seekers: EU Member State responses


Het aantal asielzoekers in Europa verschilt sterk per jaar. Het EMN onderzoekt de maatregelen die Europese landen nemen om dit op te vangen.

Actuele cijfers over migratie en asiel in Nederland online beschikbaar


Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt sinds eind juni een database over migratie en asiel in Nederland beschikbaar. Deze bevat actuele cijfers over de toelating, opvang en vertrek van migranten.

Gezinshereniging en nareis in EU-lidstaten


Op 18 mei organiseerde EMN Nederland in het Huis van Europa in Den Haag een middag over gezinshereniging en nareis. Hoe gaan EU-lidstaten om met gezinshereniging en nareis, welke zijn de verschillen en overeenkomsten?