Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

Onderzoeken

Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015 Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015

Voor de EMN-onderzoeken werkt EMN Nederland nauw samen met migratieprofessionals. Met de onderzoeksresultaten steunt EMN Nederland beleidsmakers in het ontwikkelen van een op feiten gebaseerd migratie- en asielbeleid.  

De EMN-onderzoeken (EMN Studies) zijn uitgebreide onderzoeken over migratie- en asielonderwerpen, waaraan in principe alle EU-lidstaten deelnemen. Jaarlijks gaat het om drie tot vier onderwerpen, die de lidstaten en de Europese Commissie (EC) samen vaststellen. De onderzoeksresultaten per lidstaat komen samen in een syntheserapport, met een analyse en overzicht van het beleid van de verschillende lidstaten. Daarnaast publiceren de nationale contactpunten in de lidstaten de bijdragen aan een syntheserapport ook in een eigen nationale rapportage. De benchmarks van EMN Nederland vergelijken het Nederlandse beleid met het beleid van andere lidstaten. De benchmarks zijn gebaseerd op de syntheserapporten. 

Ad-hoconderzoeken (Ad-Hoc Queries) zijn kleine onderzoeken op initiatief van de EC of een EU-lidstaat. Ad-hoconderzoeken gebeuren door het jaar heen, maximaal 120 per jaar. Alle lidstaten dragen in principe hieraan bij. Selecteer onderstaand Ad-hoconderzoeken om de onderzoeken op initiatief van EMN Nederland te zien (met toelichting), of klik op de button 'Ad-hoc database' voor de ad-hoconderzoeken van alle lidstaten.

De Informs van het EMN geven een overzicht over een bepaald migratie- of asielonderwerp. Het kan gaan om een samenvatting van verschillende ad-hoconderzoeken, of een losstaand onderzoek op initiatief van een lidstaat waaraan een aantal lidstaten meedoet.

Database ad-hoconderzoeken

Onderzoek: ‘The integration of applicants for international protection in the labour market’


EMN-onderzoek in EU-lidstaten naar de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers.

Onderzoek: ‘Resettlement, humanitarian admissions and community sponsorship programmes’


EMN-onderzoek naar het beleid voor hervestiging, humanitaire toelating en community sponsorship programma’s in EU-lidstaten.

Onderzoek: ‘Statelessness in the European Union, Norway and Georgia’


EMN-onderzoek naar staatloosheid, waaronder de vaststelling van staatloosheid, toegekende rechten aan verblijvende staatlozen en staatloze minderjarigen. Wat is het beleid van EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN voor staatloosheid?

Onderzoek: ‘Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation’


EMN-onderzoek naar het beleid van EU-lidstaten en landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor ontheemding en migratie door klimaatverandering.

Onderzoek:‘Enhancing the prospects of displaced populations in non-EU first reception and transit countries’


EMN-onderzoek naar het verbeteren van de vooruitzichten van ontheemden in eerste landen van opvang en doorreislanden buiten de EU. Welk beleid en andere initiatieven hebben EU-lidstaten hiervoor?

Onderzoek: Het recht van begeleide kinderen om te worden gehoord in asielprocedures


EMN-onderzoek naar de toepassing van het recht van begeleide kinderen om te worden gehoord in asielprocedures in EU-lidstaten en waarnemende landen van het Europees Migratienetwerk (EMN).

Onderzoek: Het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers van mensenhandel


EMN-onderzoek naar de maatregelen van EU-lidstaten om slachtoffers van mensenhandel van buiten Europa (EU/EER*) te herkennen, identificeren en beschermen. Het onderzoek geeft inzicht in recente beleidsontwikkelingen voor het beschermen van slachtoffers en het bestrijden van mensenhandel.

Onderzoek: 'Organisatie flexibele opvang in het kader van internationale bescherming'


EMN-onderzoek naar de organisatie van flexibele opvang voor asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne in EU-landen en Noorwegen. Het onderzoek gaat in op de verschillende maatregelen van landen voor het vergroten van huisvestingscapaciteit. Welke maatregelen waren succesvol?

Onderzoek: ´De overgang naar volwassenheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen´


EMN-onderzoek naar beleid en programma’s in EU-lidstaten (plus Noorwegen) om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) te ondersteunen bij hun overgang naar volwassenheid.