Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

Onderzoeken

Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015 Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015

Voor de EMN-onderzoeken werkt EMN Nederland nauw samen met migratieprofessionals. Met de onderzoeksresultaten steunt EMN Nederland beleidsmakers in het ontwikkelen van een op feiten gebaseerd migratie- en asielbeleid.  

De EMN-onderzoeken (EMN Studies) zijn uitgebreide onderzoeken over migratie- en asielonderwerpen, waaraan in principe alle EU-lidstaten deelnemen. Jaarlijks gaat het om drie tot vier onderwerpen, die de lidstaten en de Europese Commissie (EC) samen vaststellen. De onderzoeksresultaten per lidstaat komen samen in een syntheserapport, met een analyse en overzicht van het beleid van de verschillende lidstaten. Daarnaast publiceren de nationale contactpunten in de lidstaten de bijdragen aan een syntheserapport ook in een eigen nationale rapportage. De benchmarks van EMN Nederland vergelijken het Nederlandse beleid met het beleid van andere lidstaten. De benchmarks zijn gebaseerd op de syntheserapporten. 

Ad-hoconderzoeken (Ad-Hoc Queries) zijn kleine onderzoeken op initiatief van de EC of een EU-lidstaat. Ad-hoconderzoeken gebeuren door het jaar heen, maximaal 120 per jaar. Alle lidstaten dragen in principe hieraan bij. Selecteer onderstaand Ad-hoconderzoeken om de onderzoeken op initiatief van EMN Nederland te zien (met toelichting), of klik op de button 'Ad-hoc database' voor de ad-hoconderzoeken van alle lidstaten.

De Informs van het EMN geven een overzicht over een bepaald migratie- of asielonderwerp. Het kan gaan om een samenvatting van verschillende ad-hoconderzoeken, of een losstaand onderzoek op initiatief van een lidstaat waaraan een aantal lidstaten meedoet.

Report: 'Children in migration 2021-2022 - An overview'


EMN-onderzoek naar de opvolging door EU-lidstaten van de aanbevelingen van de Europese Commissie voor een beter beleid voor migrerende kinderen in Europa. 

Inform: ‘Family reunification for beneficiaries of international protection’


EMN-onderzoek naar gezinshereniging (nareis) voor asielstatushouders in EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN.

Ad-hoconderzoek: ‘Access to education and employment for irregularly staying migrants’


Ad-hocvraag over toegang tot hoger onderwijs, beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt voor meerderjarige ongedocumenteerden. 

Inform: ‘Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third-country nationals’


EMN-onderzoek naar het digitaliseren van identiteits- en verblijfsdocumenten voor migranten van buiten de EU.

EMN Inform: ‘Access to autonomous housing in the context of international protection’


EMN-onderzoek naar de toegang tot zelfstandige huisvesting voor asielstatushouders in EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN.

Onderzoek: ‘The integration of applicants for international protection in the labour market’


EMN-onderzoek in EU-lidstaten naar de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers.

Onderzoek: ‘Resettlement, humanitarian admissions and community sponsorship programmes’


EMN-onderzoek naar het beleid voor hervestiging, humanitaire toelating en community sponsorship programma’s in EU-lidstaten.

Onderzoek: ‘Statelessness in the European Union, Norway and Georgia’


EMN-onderzoek naar staatloosheid, waaronder de vaststelling van staatloosheid, toegekende rechten aan verblijvende staatlozen en staatloze minderjarigen. Wat is het beleid van EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN voor staatloosheid?

Onderzoek: ‘Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation’


EMN-onderzoek naar het beleid van EU-lidstaten en landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor ontheemding en migratie door klimaatverandering.