Over EMN Nederland

Migratie leeft in Nederland en andere landen van de Europese Unie (EU). Iedereen heeft er een mening over. Juist dan doet feitelijke informatie over migratie en asiel ertoe. Het Europees Migratienetwerk (EMN), als Europees onderzoeksnetwerk voor migratie en asiel, voorziet in deze informatie. EMN Nederland is het Nederlandse contactpunt van het EMN. 

EU-lidstaten werken aan een gezamenlijk beleid voor migratie en asiel. Belangrijk, omdat binnen de EU een vrij verkeer van personen geldt. Bovendien concurreert Europa economisch met andere delen van de wereld, bijvoorbeeld om hoogopgeleid personeel aan te trekken. Voor dit gezamenlijk beleid is objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie nodig over migratie en asiel in de EU-lidstaten. 

Europees migratie- en asielbeleid

De onderzoeksinformatie van het EMN, en dus ook van EMN Nederland, is bedoeld voor beleidsmakers en autoriteiten van de EU en EU-lidstaten, wetenschappers en het brede publiek. Het gaat om migratie en asiel uit landen van buiten de EU en het Schengengebied ('derde landen'). Alle informatie van het EMN is openbaar. Het EMN is voor de Europese Commissie een belangrijkrijke informatiebron voor Europese migratie- en asielbeleid.

EMN Nederland werkt mee aan de EMN-onderzoeken en ad-hocvragen, initieert deze zelf en draagt bij aan de EMN-strategie en -aanpak op EU-niveau. Per onderzoek brengt EMN Nederland de Nederlandse situatie in kaart en vergelijkt deze met andere lidstaten (in benchmarks en two-pagers). 

Organisatie EMN

Het EMN bestaat uit de Europese Commissie en de nationale contactpunten (NCP’s) in de lidstaten. Alle EU-lidstaten maken deel uit van het EMN. Waarnemende landen van het EMN zijn Noorwegen, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Servië. Het EMN heeft zijn juridische basis in de Raadsbeschikking 2008/381/EG (14 mei 2008) en wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de EU-lidstaten. EMN Nederland is ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag bij de afdeling Onderzoek en Analyse.

Het bestuur van het EMN bestaat uit een afgevaardigde per lidstaat plus een afgevaardigde van het Europees Parlement. De Europese Commissie is voorzitter van het EMN. Een afgevaardigde van de Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid is lid van het EMN-bestuur namens EMN Nederland.

Daarnaast maakt de Return Experts Group (EMN REG) onderdeel uit van het EMN. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft namens EMN Nederland hierin zitting. EMN REG houdt zich bezig met:

  • kennis- en expertise-uitwisseling;
  • samenwerking voor terugkeer naar landen van herkomst;
  • reïntegratieprogramma's in landen van herkomst.

> European Migration Network (European Commission)