Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

Onderzoeken

Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015 Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015

Voor de EMN-onderzoeken werkt EMN Nederland nauw samen met migratieprofessionals. Met de onderzoeksresultaten steunt EMN Nederland beleidsmakers in het ontwikkelen van een op feiten gebaseerd migratie- en asielbeleid.  

De EMN-onderzoeken (EMN Studies) zijn uitgebreide onderzoeken over migratie- en asielonderwerpen, waaraan in principe alle EU-lidstaten deelnemen. Jaarlijks gaat het om drie tot vier onderwerpen, die de lidstaten en de Europese Commissie (EC) samen vaststellen. De onderzoeksresultaten per lidstaat komen samen in een syntheserapport, met een analyse en overzicht van het beleid van de verschillende lidstaten. Daarnaast publiceren de nationale contactpunten in de lidstaten de bijdragen aan een syntheserapport ook in een eigen nationale rapportage. De benchmarks van EMN Nederland vergelijken het Nederlandse beleid met het beleid van andere lidstaten. De benchmarks zijn gebaseerd op de syntheserapporten. 

Ad-hoconderzoeken (Ad-Hoc Queries) zijn kleine onderzoeken op initiatief van de EC of een EU-lidstaat. Ad-hoconderzoeken gebeuren door het jaar heen, maximaal 120 per jaar. Alle lidstaten dragen in principe hieraan bij. Selecteer onderstaand Ad-hoconderzoeken om de onderzoeken op initiatief van EMN Nederland te zien (met toelichting), of klik op de button 'Ad-hoc database' voor de ad-hoconderzoeken van alle lidstaten.

De Informs van het EMN geven een overzicht over een bepaald migratie- of asielonderwerp. Het kan gaan om een samenvatting van verschillende ad-hoconderzoeken, of een losstaand onderzoek op initiatief van een lidstaat waaraan een aantal lidstaten meedoet.

Database ad-hoconderzoeken

Onderzoek: Het recht van begeleide kinderen om te worden gehoord in asielprocedures


EMN-onderzoek naar de toepassing van het recht van begeleide kinderen om te worden gehoord in asielprocedures in EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN.

Onderzoek: Het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers van mensenhandel


EMN-onderzoek naar de maatregelen van EU-lidstaten om slachtoffers van mensenhandel van buiten Europa (EU/EER*) te herkennen, identificeren en beschermen. Het onderzoek geeft inzicht in recente beleidsontwikkelingen voor het beschermen van slachtoffers en het bestrijden van mensenhandel.

Onderzoek: 'Organisatie flexibele opvang in het kader van internationale bescherming'


EMN-onderzoek naar de organisatie van flexibele opvang voor asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne in EU-landen en Noorwegen. Het onderzoek gaat in op de verschillende maatregelen van landen voor het vergroten van huisvestingscapaciteit. Welke maatregelen waren succesvol?

Onderzoek: ´De overgang naar volwassenheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen´


EMN-onderzoek naar beleid en programma’s in EU-lidstaten (plus Noorwegen) om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) te ondersteunen bij hun overgang naar volwassenheid.

Onderzoek: Toegang tot huisvesting en publieke voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne


Twee EMN-onderzoeken naar de toegang van vluchtelingen uit Oekraïne tot huisvesting en publieke voorzieningen in EU-lidstaten. Het gaat om ontheemden uit Oekraïne die onder de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

Ad-hoconderzoek: Amv's zonder verblijfsvergunning en met multiproblematiek


Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) met weinig kans op een verblijfsvergunning kunnen meervoudige problemen hebben, zoals een verslaving en/of mentale gezondheidsproblemen. Sommige van deze jongeren reizen rond in Europa. Nederland vroeg zich af hoe andere EU-lidstaten omgaan met deze groep.  

Onderzoek: Secundaire migratie van statushouders


EMN-onderzoek naar secundaire migratie van statushouders (migranten met een asielstatus). Het gaat om statushouders die naar een andere EU-lidstaat verhuizen dan waar ze internationale bescherming hebben.

Onderzoek: Bilaterale terugname- en overnameovereenkomsten


EMN-onderzoek naar de bilaterale terugname- en overnameovereenkomsten (T&O's) die door EU-lidstaten zijn afgesloten met landen van buiten de EU in 2014-2020.

Onderzoek: Integratie van vrouwelijke migranten van buiten de EU


EMN-onderzoek naar het integratiebeleid van EU-lidstaten voor vrouwelijke migranten van buiten de EU. Wat zijn de specifieke uitdagingen voor de integratie van vrouwelijke migranten? Hebben lidstaten aandacht voor deze groep in hun integratiebeleid?