Onderzoek: Skills Mobility Partnerships, innovatieve benaderingen voor arbeidsmigratie naar de EU

EMN-onderzoek in samenwerking met onder meer de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar Skills Mobility Partnerships (SMPs). SMPs zijn bilaterale of multilaterale samenwerkingsovereenkomsten tussen EU-lidstaten en landen van buiten de EU. Doel van de overeenkomsten is het vergroten van de vaardigheden van (arbeids)migranten, bijvoorbeeld door trainingen of stages, om zo de ontwikkeling van de betrokken landen te stimuleren.

Onderzoek: 'Skills Mobility Partnerships: exploring innovative approaches to labour migration to the EU'

Onderzoeksperiode - 2017-2021

Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Kroatie (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Kennismigranten in Nederland | Foto: CBS, 2019
Kennismigranten in Nederland | Foto: CBS, 2019

 Aanleiding en reikwijdte onderzoek

 • In het Nieuwe Pact inzake Migratie en Asiel (2020) benadrukte de Europese Commissie het belang van nieuwe legale migratiekanalen voor migranten van buiten de EU. Deze migranten kunnen helpen tekorten op de EU-arbeidsmarkten op te vangen, mits ze de juiste vaardigheden hebben. De SMPs zijn een van de instrumenten die de Europese Commissie inzet om de vaardigheden van migranten te vergroten. 
 • Het EMN-OESO onderzoek ‘Skills Mobility Partnerships, innovatieve benaderingen voor arbeidsmigratie naar de EU’ presenteert de ervaringen met het uitvoeren van SMPs en soortgelijke initiatieven in de EU en wereldwijd. Uitdagingen en voordelen van de samenwerkingsverbanden komen aan bod. 
 • De vorm en inhoud van SMPs kunnen variëren, maar meestal gaat het om geformaliseerde samenwerking op internationaal niveau waarbij meerdere partijen zijn betrokken. 

Onderzoeksvragen

 • Zijn SMPs, of soortgelijke overeenkomsten onder een andere naam, deel van de algemene migratie- en/of ontwikkelingsstrategie of beleid?
  Indien ja, focust de strategie of het beleid zich op specifieke bestemmingslanden (op 
    lokaal/regionaal/nationaal niveau) of regio’s (bijvoorbeeld Noord-Afrika) voor het uitvoeren van deze
    overeenkomsten? Welke landen (op lokaal/regionaal/nationaal niveau) of regio’s?

  Indien ja, heeft de lidstaat specifieke sectoren/beroepen/vaardigheden/kwalificaties benoemd waarop deze
    overeenkomsten zich richten? Welke sectoren/beroepen/vaardigheden/kwalificaties en waarom?
 • Wat is de motivatie/redenering voor de strategie/het beleid?
 • Indien nee (op vraag 1), zijn SMPs onderdeel geweest van publiek debat (bijvoorbeeld parlementaire commissie, beleidsaanbevelingen, media)?
 • Heeft de lidstaat in de afgelopen 5 jaar (2017-2021) SMPs afgesloten en/of gefinancierd?
  Indien ja, wat is/zijn de categorie(en) van deze overeenkomsten: (1) training in het herkomstland met de
    mogelijkheid tot arbeid in het bestemmingsland; (2) beurzen voor internationale studenten in het hoger
    onderwijs in het bestemmingsland; (3) stages en training in het bestemmingsland; (4) sectorale
    wervingsprogramma’s (bijvoorbeeld verpleging), waarbij het bestemmingsland samenwerkt met
    partnerinstanties of wervers in het herkomstland om specifieke eisen te trainen (bijvoorbeeld taal);
    (5) beroepsopleiding in het herkomstland volgens standaarden van het bestemmingsland;
    (6) beroepsopleiding in het bestemmingsland; (7) anders
 • Hoeveel SMPs van deze categorie zijn afgesloten en/of gefinancierd? Voor elk type categorie waarbinnen een
  overeenkomst afgesloten en/of gefinancierd is:

  Met welke landen?
  Voor welke sectoren/beroepen/vaardigheden/kwalificaties?
  Wie zijn/waren de betrokken stakeholders in het herkomst- en bestemmingsland?
  Wat is/was de hoogte van de financiering? Wie verleende de financiering?
  Hoe is/was de migratiecomponent georganiseerd? Wat was het type migratie (tijdelijk, permanent, circulair)?
    Was/waren de overeenkomst(en) geïmplementeerd met bestaande legale migratieroutes of creëerde de
    lidstaat nieuwe routes?

  Hoe is/was het ontwikkelingscomponent van de overeenkomst(en) georganiseerd (bijvoorbeeld getrainde
    statushouders verblijvend in het herkomstland, bijdragend aan lokale banengroei en infrastructuur)?

Publicaties EMN: ‘Skills Mobility Partnerships: exploring innovative approaches to labour migration to the EU'

Publicaties EMN Nederland: ‘Skills Mobility Partnerships: verkenning van benaderingen van arbeidsmigratie naar de EU'