Onderzoek: Secundaire migratie van statushouders

EMN-onderzoek naar secundaire migratie van statushouders (migranten met een asielstatus). Het gaat om statushouders die naar een andere EU-lidstaat verhuizen dan waar ze internationale bescherming hebben.

Het onderzoek gaat vooral in op de overdracht van verantwoordelijkheid voor internationale bescherming tussen lidstaten. Die overdracht bepaalt bijvoorbeeld welk land verantwoordelijk is voor het uitgeven van een nieuw vluchtelingenpaspoort.

EMN-onderzoek: 'Secondary movements of beneficiaries of international protection´

Onderzoeksperiode - 2022

Deelnemende landen - België (BE), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Aanleiding en scope onderzoek

Cover Inform Secundary movementsSecundaire migratie van statushouders kreeg tot nu toe weinig aandacht van de politiek, onderzoekers en overheden. Dit onderzoek geeft een overzicht van de nationale en internationale regelgeving van lidstaten over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor migranten die al internationale bescherming hebben in een andere lidstaat. Ook gaat het onderzoek in op de vraag hoe lidstaten omgaan met asielaanvragen ingediend door mensen die statushouder zijn in een andere lidstaat. 'Dublinoverdrachten' vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek.

Onderzoeksvragen

  • Welke wettelijke kaders zijn er op internationaal, Europees en nationaal niveau voor de overdracht van verantwoordelijkheden tussen lidstaten?
  • Wat zijn de rechtsgevolgen voor de overdracht van verantwoordelijkheid voor de individuele lidstaat, en wat betekent dit voor de administratieve praktijk?
  • Met welke uitdagingen krijgen lidstaten te maken bij de overdracht van verantwoordelijkheid?
  • In welke mate is het in de laatste jaren voorgekomen dat personen die internationale bescherming hebben in een lidstaat asiel aanvragen in een andere lidstaat?
  • Wat zijn de consequenties van recente Europese jurisprudentie en wetgeving voor de lidstaten in zulke zaken?
  • Hoe gaan lidstaten om met asielaanvragen van mensen die internationale bescherming genieten in een andere lidstaat?

Publicaties EMN

Publicaties EMN Nederland