Europese Commissie doet aanbevelingen voor een doeltreffender terugkeerbeleid van de Europese Unie

Op de Europese top in Malta van 3 februari 2017 hebben de Europese regeringsleiders benadrukt dat het terugkeerbeleid van de Europese Unie (EU) moet worden herzien. De Europese Commissie (EC) publiceerde vervolgens op 2 maart een aangepast EU-actieplan over de terugkeer van asielzoekers. Als onderdeel van dit actieplan doet de Commissie aanbevelingen aan de EU-lidstaten om de terugkeerprocedures te verbeteren.

Nigeriaanse migranten stappen in een vliegtuig om terug te keren naar Nigeria. | Foto: IOM, 2012
Nigeriaanse migranten stappen in een vliegtuig om terug te keren naar Nigeria. | Foto: IOM, 2012

Aanbevelingen actieplan terugkeer asielzoekers
 
1| De coördinatie tussen de nationale diensten en de autoriteiten die in elke lidstaat bij de terugkeerprocedure zijn betrokken zijn moet uiterlijk in juni 2017 zijn verbeterd.
 
2| Lidstaten moeten consequent terugkeerbesluiten afgeven, zonder vervaldatum. De termijn om beroep in te dienen tegen terugkeerbesluiten moet zo kort mogelijk zijn. En, om dubbel werk te voorkomen, moeten besluiten tot beëindiging van een legaal verblijf worden gecombineerd met terugkeerbesluiten.
 
3| De Commissie beveelt aan om asielverzoeken via versnelde procedures of, als wenselijk, grensprocedures, te beoordelen wanneer het vermoeden bestaat dat een asielverzoek alleen maar wordt ingediend om terugkeer uit te stellen.
 
4| Om te voorkomen dat migranten in de illegaliteit verdwijnen beveelt de Commissie de lidstaten ook aan om migranten die een terugkeerbesluit hebben gekregen, en voor wie aanwijzingen zijn dat ze in de illegaliteit verdwijnen, in bewaring te stellen.
 
5| Een andere aanbeveling van de Commissie is om de efficiëntie van terugkeerprocedures en -besluiten te vergroten door de termijn van vrijwillige terugkeer zo kort mogelijk te houden. Hierbij moet rekening worden gehouden met individuele omstandigheden.
 
6| EU-lidstaten moeten ervoor zorgen dat programma's voor vrijwillige terugkeer uiterlijk op 1 juni 2017 in werking zijn en zorgdragen voor een goede verspreiding van informatie over de programma’s.
 
De Commissie zal in december 2017 verslag uitbrengen over de voortgang van de uitvoering van het herziene actieplan. In mei start het EMN met een studie over de effectiviteit van terugkeer in de EU- lidstaten. De resultaten uit die studie zullen een bijdrage leveren aan het voortgangsverslag van de Commissie.

Europese migratieagenda: 'Commissie presenteert nieuwe maatregelen voor een doeltreffend en geloofwaardig terugkeerbeleid van de EU'