Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

Onderzoeken

Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015 Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015

Voor de EMN-onderzoeken werkt EMN Nederland nauw samen met migratieprofessionals. Met de onderzoeksresultaten steunt EMN Nederland beleidsmakers in het ontwikkelen van een op feiten gebaseerd migratie- en asielbeleid.  

De EMN-onderzoeken (EMN Studies) zijn uitgebreide onderzoeken over migratie- en asielonderwerpen, waaraan in principe alle EU-lidstaten deelnemen. Jaarlijks gaat het om drie tot vier onderwerpen, die de lidstaten en de Europese Commissie (EC) samen vaststellen. De onderzoeksresultaten per lidstaat komen samen in een syntheserapport, met een analyse en overzicht van het beleid van de verschillende lidstaten. Daarnaast publiceren de nationale contactpunten in de lidstaten de bijdragen aan een syntheserapport ook in een eigen nationale rapportage. De benchmarks van EMN Nederland vergelijken het Nederlandse beleid met het beleid van andere lidstaten. De benchmarks zijn gebaseerd op de syntheserapporten. 

Ad-hoconderzoeken (Ad-Hoc Queries) zijn kleine onderzoeken op initiatief van de EC of een EU-lidstaat. Ad-hoconderzoeken gebeuren door het jaar heen, maximaal 120 per jaar. Alle lidstaten dragen in principe hieraan bij. Selecteer onderstaand Ad-hoconderzoeken om de onderzoeken op initiatief van EMN Nederland te zien (met toelichting), of klik op de button 'Ad-hoc database' voor de ad-hoconderzoeken van alle lidstaten.

De Informs van het EMN geven een overzicht over een bepaald migratie- of asielonderwerp. Het kan gaan om een samenvatting van verschillende ad-hoconderzoeken, of een losstaand onderzoek op initiatief van een lidstaat waaraan een aantal lidstaten meedoet.

Database ad-hoconderzoeken

Onderzoek: Toegang tot huisvesting en publieke voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne


Twee EMN-onderzoeken naar de toegang van vluchtelingen uit Oekraïne tot huisvesting en publieke voorzieningen in EU-lidstaten. Het gaat om ontheemden uit Oekraïne die onder de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

Ad-hoconderzoek: Amv's zonder verblijfsvergunning en met multiproblematiek


Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) met weinig kans op een verblijfsvergunning kunnen meervoudige problemen hebben, zoals een verslaving en/of mentale gezondheidsproblemen. Sommige van deze jongeren reizen rond in Europa. Nederland vroeg zich af hoe andere EU-lidstaten omgaan met deze groep.  

Onderzoek: Secundaire migratie van statushouders


EMN-onderzoek naar secundaire migratie van statushouders (migranten met een asielstatus). Het gaat om statushouders die naar een andere EU-lidstaat verhuizen dan waar ze internationale bescherming hebben.

Onderzoek: Bilaterale terugname- en overnameovereenkomsten


EMN-onderzoek naar de bilaterale terugname- en overnameovereenkomsten (T&O's) die door EU-lidstaten zijn afgesloten met landen van buiten de EU in 2014-2020.

Onderzoek: Integratie van vrouwelijke migranten van buiten de EU


EMN-onderzoek naar het integratiebeleid van EU-lidstaten voor vrouwelijke migranten van buiten de EU. Wat zijn de specifieke uitdagingen voor de integratie van vrouwelijke migranten? Hebben lidstaten aandacht voor deze groep in hun integratiebeleid?

Onderzoek: Toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne (reikwijdte en registratie)


EMN-onderzoek naar de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming door EU-lidstaten. Het onderzoek gaat in op de reikwijdte van de tijdelijke beschermingsrichtlijn en de registratie van mensen die onder de richtlijn vallen.

Onderzoek: Vreemdelingenbewaring en alternatieven voor bewaring


EMN-onderzoek in EU-lidstaten naar (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring in de procedures voor internationale bescherming en terugkeer. Het onderzoek gaat onder meer in op de overeenkomsten en verschillen tussen lidstaten, de uitdagingen en best practices.

Onderzoek: Prikkels en motieven voor vrijwillig vertrek


EMN-onderzoek naar de stimuleringsmaatregelen van EU-lidstaten en Noorwegen voor vrijwillig vertrek van migranten van buiten EU naar hun landen van herkomst, nationaliteit of langdurig verblijf. Het gaat om maatregelen naar aanleiding van een (verwacht) terugkeerbesluit voor een migrant.

Onderzoek: Geestelijke gezondheidszorg voor migranten


EMN-onderzoek naar het beleid voor geestelijke gezondheidszorg voor migranten met een reguliere verblijfsvergunning en asielstatushouders. Het onderzoek kijkt naar de toegang tot gezondheidszorg en het verlenen hiervan. Mogelijke knelpunten en good practices in EU-lidstaten komen aan bod.