Lopende en komende onderzoeken EMN Nederland 2020

EMN Nederland draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit Nederland steunt EMN Nederland een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid. Een overzicht.

Lopende onderzoeken EMN in EU-lidstaten (2020)

Comparative overview of national protection statuses in the EU and Norway
Thema: Beschermingsstatussen
Overzicht van niet-geharmoniseerde nationale beschermingsstatussen in EU-lidstaten. Aanvullend vergelijkt EMN Nederland in een benchmark de Nederlandse situatie met andere lidstaten.

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU Member States
Thema: Burgerschap
Voorwaarden voor naturalisatie in EU-lidstaten. Aanvullend vergelijkt EMN Nederland in een benchmark de Nederlandse situatie met andere lidstaten.

EU long-term resident status: access, rights and integration measures (Inform)
Thema: Langdurig ingezetenen
Toegang, rechten en integratiemaatregelen in EU-lidstaten voor een vergunning op grond van de EU-richtlijn voor langdurig ingezetenen.

Missing unaccompanied minors (Inform)
Thema: Alleenstaande minderjarige migranten (amv's)
EMN-onderzoek op verzoek van de Europese Commissie over verdwijningen van alleenstaande minderjarige migranten in Europa. Is sprake van grensoverschrijdende samenwerking, in hoeverre is de omvang van deze problematiek bekend? De Europese Commissie beoordeelt aan de hand van de onderzoeksresultaten of actie op Europees niveau noodzakelijk is.

Questionnaire Children in migration
Thema: minderjarige migranten
EMN-onderzoek op verzoek van de Europese Commissie. In hoeverre geven lidstaten gevolg aan de aanbevelingen uit de Mededeling van de Europese Commissie uit 2017 over het beschermen van migrerende kinderen?

EMN Jaaroverzicht asiel en migratie 2019
Thema: Migratie- en asielbeleid in Europa
Jaarlijks overzicht van migratie- en asielbeleid van de EU en EU-lidstaten, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor beleidswijzigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en het uitvoeren van Europees beleid in Nederland.

Komende onderzoeken EMN in EU-lidstaten (2020)

The registration process and data management in the asylum procedure
Thema: Asielprocedures
Registratieproces en datamanagement in asielprocedures in EU-lidstaten. Aanvullend vergelijkt EMN Nederland in een benchmark de Nederlandse situatie met andere lidstaten.

Admission policies of seasonal workers from third countries in EU and Norway
Thema: Seizoensarbeid
Beleid en praktijk van EU-lidstaten over het toelaten van seizoensarbeiders van buiten de EU. Wat is de stand van zaken vier jaar na de inwerkingtreding van de Europese richtlijn over seizoensarbeid? Aanvullend vergelijkt EMN Nederland in een benchmark de Nederlandse situatie met andere lidstaten.

Sustainable solutions for long-term irregularly staying migrants: practices and challenges from EU Member States and Norway
Thema: Irreguliere migratie
Hoe gaan andere EU-lidstaten om met langdurig verblijvende irreguliere migranten voor wie gedwongen vertrek geen optie is, en waarbij sprake is van een zorg- en/of veiligheidsproblematiek? Onderzoek op initiatief van EMN Nederland naar aanleiding van een verzoek van het programma Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV). Nederland gebruikt de onderzoeksresultaten om, na afronding van het LVV-programma, te beoordelen of Nederland kan leren van de aanpak in andere lidstaten. Aanvullend vergelijkt EMN Nederland in een benchmark de Nederlandse situatie met andere lidstaten.

Detention and alternatives to detention
Thema: Vreemdelingenbewaring
Beleid en praktijk in EU-lidstaten voor het toepassen van (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring, en of dit de effectiviteit van het terugkeerproces beïnvloedt. Aanvullend vergelijkt EMN Nederland in een benchmark de Nederlandse situatie met andere lidstaten.

Dit overzicht is exclusief ad-hoconderzoeken, lidstaten initiëren deze gedurende het jaar. Voor ad-hoconderzoeken op initiatief van EMN Nederland zie Onderzoeken, of kijk in de database met de ad-hoconderzoeken van alle lidstaten.

Meer informatie

  • Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met EMN Nederland, emn@ind.nl.
  • Kijk voor alle onderzoeksresultaten van eerdere EMN-onderzoeken op Onderzoeken.

Lidstaten EMN-netwerk

Lidstaten EMN-netwerk EU 2020 (plus Noorwegen, uitgezonderd Denemarken)