Ad-hoconderzoek: Vreemdelingenbewaring tijdens een beroepsprocedure

Kan een asielzoeker, in afwachting van een beroepsprocedure na afwijzing van zijn/haar asielaanvraag, worden vastgehouden? Dit blijkt in de meeste EU-lidstaten (plus Noorwegen) het geval.

Aanleiding

Als een asielaanvraag is afgewezen, dan kan een asielzoeker in Nederland in beroep gaan. In afwachting van de uitkomst van de beroepsprocedure kan asielzoeker in bewaring worden gesteld. Bewaring van asielzoekers is vastgelegd in artikel 8/lid 3 van de Opvangrichtlijn.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vroeg via EMN Nederland aan andere EU-lidstaten of ze tijdens de beroepsfase van de asielprocedure vreemdelingenbewaring kunnen voortzetten. Daarbij is specifiek gevraagd of de gronden van de Opvangrichtlijn voor vreemdelingenbewaring óók gelden voor het voortzetten van de bewaring in de beroepsfase.

Onderzoeksvragen

  • Kan vreemdelingenbewaring van een asielzoeker, die in afwachting is van een beroepsprocedure na de afwijzing van zijn/haar aanvraag in uw lidstaat, worden voortgezet?
  • Als dit het geval is, kan dan de vreemdelingenbewaring van een asielzoeker worden voortgezet om zijn/haar identiteit of nationaliteit vast te stellen of na te gaan, op basis van de Opvangrichtlijn (2013/33 EU, artikel 8/lid 3, onderdeel a)?
  • Als dit het geval is, kan dan de vreemdelingenbewaring van een asielzoeker worden voortgezet om de gegevens te verkrijgen die ten grondslag liggen aan het verzoek om internationale bescherming, en die niet zouden kunnen worden verkregen als de betrokkene niet in bewaring zou worden gehouden, vooral als er een risico is op onderduiken van de verzoeker (zoals vastgelegd in de Opvangrichtlijn, artikel 8/lid 3, onderdeel b)?  
  • Zijn er andere gronden waarop een asielzoeker, die in afwachting is van een beroepsprocedure na de afwijzing van zijn/haar aanvraag in uw lidstaat, in vreemdelingenbewaring kan worden gesteld?

Resultaten

  • Vreemdelingenbewaring van een asielzoeker die in afwachting is van zijn/haar beroepsprocedure na de afwijzing van de asielaanvraag is mogelijk in zeventien (lid)staten: BE, CY, FI, EE, EL, HR, HU, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, SE, SK en VK.
  • Vreemdelingenbewaring van een asielzoeker die in afwachting is van zijn/haar beroepsprocedure is niet mogelijk in drie (lid)staten: BG, DE en ES. NO stelt een asielzoeker zelden in vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsprocedure.
  • Vreemdelingenbewaring om de identiteit of nationaliteit van een asielzoeker vast te stellen of na te gaan is mogelijk in veertien (lid)staten: BE, CY, EE, EL, FI, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, SK en UK. Vreemdelingenbewaring op deze grond is niet mogelijk in zes (lid)staten: BG, DE, ES, HR, HU en SE.
  • Vreemdelingenbewaring om de gegevens te verkrijgen die ten grondslag liggen aan het verzoek om internationale bescherming en die niet zouden kunnen worden verkregen als de betrokkene niet in bewaring zou worden gehouden, vooral als er een risico is op onderduiken van de verzoeker, is mogelijk in zestien (lid)staten: BE, CY, EE, FI, EL, HR, HU, IT, LT, LU, LV, NL, PL, SK, SE en UK. Vreemdelingenbewaring op deze grond is niet mogelijk in drie (lid)staten: BG, DE en ES.
  • Vreemdelingenbewaring op andere gronden is mogelijk in vijftien (lidstaten): BE, CY, EE, EL, FI, HR, IT, LT, LV, LU, NL, NO, PL, SK en UK. In vijf andere (lid)staten, BG, DE, ES, HU en SE, zijn  geen andere gronden waarop een asielzoeker in afwachting van een beroepsprocedure kan worden vastgehouden.


Reacties (23): België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. De reacties van Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië zijn niet in de samenvatting meegenomen, deze zijn vertrouwelijk.  

Documenten

Immigratiemedewerker begeleidt Indiaas gezin. | Foto: IOM 2013
Immigratiemedewerker begeleidt Indiaas gezin. | Foto: IOM, 2013