Ad-hoconderzoek: ‘Access to education and employment for irregularly staying migrants’

Ad-hocvraag over toegang tot hoger onderwijs, beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt voor meerderjarige ongedocumenteerden. 

Onderzoeksperiode - September 2023
Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Polen (PL), Portugal (PT), Slowakije (SK), Slovenië (SI), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Aanleiding en reikwijdte onderzoek

Maatschappelijke organisaties, hogeronderwijsinstellingen en gemeenten in Nederland vragen aandacht voor illegaal verblijvende volwassen migranten (ongedocumenteerden) die hoger onderwijs willen volgen. Momenteel mogen deze migranten zich zonder verblijfsvergunning niet inschrijven voor het volgen van hoger onderwijs of een beroepsopleiding. Organisaties vragen zich af hoe andere EU-lidstaten hiermee omgaan. Naar aanleiding hiervanvan heeft EMN Nederland onderzoeksvragen uitgezet bij andere EU-lidstaten. Daarbij is specifiek gevraagd of deze landen stappen hebben ondernomen om toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt voor ongedocumenteerden te verzorgen of te verbeteren.

Reikwijdte 

  • Het onderzoek gaat over de toegang tot vervolgonderwijs (hoger onderwijs of beroepsonderwijs) en de arbeidsmarkt voor volwassenen. Minderjarige ongedocumenteerden hebben in alle deelnemende landen recht op onderwijs en vallen buiten dit onderzoek.  
  • Overzicht per lidstaat van de wettelijke kaders, het beleid en de praktijk op het gebied van toegang tot onderwijs en arbeidsmarkt van deze groep migranten.    

Publicatie EMN 

Publicaties EMN Nederland