Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

Asiel

Statistiek aantallen asielaanvragen 2018-2020 Europese Uniek

Asielzoekers zijn op zoek naar bescherming buiten de grenzen van het eigen land. De Europese Unie (EU) biedt deze bescherming. EU-lidstaten trekken gezamenlijk op bij het opstellen en uitvoeren van wet- en regelgeving voor asielmigratie.

Asiel wordt gegeven aan mensen die in hun land van herkomst geen of onvoldoende bescherming hebben. Bijvoorbeeld als ze een gegronde vrees hebben voor vervolging in hun land op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke overtuigingen of het behoren tot een sociale groep. De kern van asielbescherming is het principe van non-refoulement, het principe dat iemand niet mag worden teruggestuurd naar een land waar zijn/haar leven in gevaar is.

Asielmigratie is een vorm van gedwongen migratie, in tegenstelling tot vrijwillige migratie voor werk of studie. Asiel is een vorm van internationale bescherming, die volgt uit internationale verdragen die door de EU, en dus ook door Nederland, zijn erkend. Mensen die een asielverzoek indienen worden asielzoekers genoemd. Asiel kan worden toegekend op basis van:

  • het Internationale Vluchtelingenverdrag. Iemand is dan een vluchteling in de juridische zin van het woord.
  • subsidiaire bescherming. Subsidiaire bescherming is voor diegenen die niet in aanmerking komen voor een status als vluchteling, maar voor wie wel zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat er bij terugkeer een reëel risico is op een levensbedreigende situatie.

De wet- en regelgeving voor asiel in Nederland is vooral afgestemd op:

Inform: ‘Family reunification for beneficiaries of international protection’


EMN-onderzoek naar gezinshereniging (nareis) voor asielstatushouders in EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN.

EMN Inform: ‘Access to autonomous housing in the context of international protection’


EMN-onderzoek naar de toegang tot zelfstandige huisvesting voor asielstatushouders in EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN.

EMN Quarterly 42, Flash: Migratiebeleid Europese Unie | 1e kwartaal 2023


Kwartaalnieuwsbrief over het migratiebeleid van de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (januari-maart 2023). 

Onderzoek: ‘The integration of applicants for international protection in the labour market’


EMN-onderzoek in EU-lidstaten naar de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers.

Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratie- en asielbeleid 2022


Jaaroverzicht 2022 van EMN Nederland met een uitgebreid overzicht van het Nederlandse migratiebeleid per migratiethema. Met naast wets-en beleidsontwikkelingen cijfermatige informatie en statistieken over verschillende migratiethema's.

Beleidsoverzicht: 'Annual report on Migration and Asylum 2022'


Het EMN-jaaroverzicht 2022 geeft een uitgebreid overzicht van het migratiebeleid en de uitvoering hiervan per EU-lidstaat en waarnemend land van het EMN.

Onderzoek: ‘Statelessness in the European Union, Norway and Georgia’


EMN-onderzoek naar staatloosheid, waaronder de vaststelling van staatloosheid, toegekende rechten aan verblijvende staatlozen en staatloze minderjarigen. Wat is het beleid van EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN voor staatloosheid?

Onderzoek:‘Enhancing the prospects of displaced populations in non-EU first reception and transit countries’


EMN-onderzoek naar het verbeteren van de vooruitzichten van ontheemden in eerste landen van opvang en doorreislanden buiten de EU. Welk beleid en andere initiatieven hebben EU-lidstaten hiervoor?

EMN Quarterly 41: Migratiebeleid Europese Unie | 4e kwartaal 2022


Kwartaalnieuwsbrief over het migratiebeleid van de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (oktober-december 2022). Met een extra focus op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne.