Onderzoeken | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Onderzoeken

Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015 Illegale bewoners rond het kampvuur in een kamp bij Calais. | Foto: Amanda Nero | IOM, 2015

Voor onderzoeken werkt EMN Nederland nauw samen met beleidsmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Met de onderzoeksresultaten steunt EMN Nederland het ontwikkelen van een op feiten gebaseerd migratiebeleid, in Nederland en Europa.  

Thematische onderzoeken zijn uitgebreide onderzoeken over migratie en asiel, waaraan in principe alle EU-lidstaten deelnemen. Jaarlijks gaat het om vier onderwerpen, die de lidstaten en de Europese Commissie (EC) samen vaststellen. De onderzoeksresultaten per lidstaat komen samen in een syntheserapport, met een analyse en overzicht van het beleid in de verschillende lidstaten. Daarnaast publiceren de nationale contactpunten in de lidstaten de bijdragen aan een syntheserapport ook in een eigen nationale rapportage. In de benchmark vergelijkt Nederland de eigen onderzoeksresultaten met de resultaten uit andere lidstaten.

Ad hoc onderzoeken zijn kleinere onderzoeken op initiatief van de EC of een lidstaat. Ad hoc onderzoeken gebeuren door het jaar heen, maximaal 120 per jaar. Alle lidstaten dragen in principe hieraan bij. Selecteer onderstaand op Ad hoc onderzoeken om een selectie hiervan te zien (met toelichting), of klik op de button 'Ad hoc database' om alle recente ad hoc onderzoeken van alle lidstaten in te zien.

Informs geven een beknopt overzicht over een bepaald onderwerp. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gecombineerde samenvatting van ad hoc onderzoeken, of een losstaand onderzoek op initiatief van een lidstaat dat een klein aantal lidstaten samen uitvoert.  
 

Ad hoc database

Illegale arbeid in Nederland en de EU door migranten uit derde landen


De aanpak van illegale arbeid door migranten uit derde landen heeft politieke prioriteit in Nederland en de Europese Unie (EU). Maar om de EU-doelstellingen te halen is verdere actie nodig. Dat stelt het EMN-onderzoek 'Illegal employment of third-country nationals in the European Union' van augustus 2017, dat in 23 lidstaten is uitgevoerd.

Terugkeer van afgewezen asielzoekers uit Nederland en de EU


De Europese Unie (EU) moedigt afgewezen asielzoekers aan vrijwillig terug te keren. Als ze dat niet willen, of als de landen van herkomst niet meewerken, dan gaan EU-lidstaten daar verschillend mee om. Maatregelen van lidstaten variëren van tijdelijk uitstel van vertrek tot het geven van een verblijfsstatus.

Voorwaarden en uitzonderingen naturalisatie


In april 2017 heeft  EMN Nederland een ad hoc onderzoek uitgezet naar de voorwaarden en uitzonderingen voor naturalisatie. Nu geldt in Nederland dat een migrant na vijf jaar legaal verblijf in Nederland de Nederlandse nationaliteit kan krijgen. Op verzoek van het parlement is deze vraag over naturalisatie via EMN Nederland uitgezet bij de lidstaten van de Europese Unie (EU).

Gezinshereniging van migranten buiten de EU in Nederland en andere EU-lidstaten


Het Nederlandse beleid voor gezinshereniging is grotendeels gelijk aan het beleid van andere lidstaten van de Europese Unie (EU). Op een aantal punten wijkt het Nederlandse beleid echter af, zoals bij het bepalen van welke familieleden voor gezinshereniging in aanmerking komen en inburgering.

Terugkeer van alleenstaande minderjarige vreemdelingen


EMN Finland nam in 2016 het initiatief voor een onderzoek over de terugkeer van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Aanleiding was een project van de Finse autoriteiten om  de terugkeer van asielzoekers, vooral amv’s, te verbeteren. Aan het onderzoek deden 24 lidstaten van de Europese Unie (EU) mee.  

Hervestiging en humanitaire toelating in Nederland


In december 2016 heeft het EMN Nederland een onderzoek uitgebracht over hervestiging en humanitaire toelating in Nederland gericht op beleid en de praktijk. Hervestiging is de selectie en overkomst van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht, naar een derde land dat heeft ingestemd ze als vluchteling met een permanente verblijfsstatus toe te laten.

Hervestigings- en humanitaire toelatingsprogramma's in Europa, wat werkt?


Nederland kent een lange traditie hervestiging. Hervestiging is de selectie en overkomst van vluchtelingen van een land waar ze als eerste bescherming hebben gezocht, naar een derde land waar ze als vluchteling een permanente verblijfsstatus krijgen.

Staatloosheid in de EU


Staatloosheid stelt een migrant voor grote problemen. Geen enkele lidstaat beschouwt een staatloze migrant als burger. Dat heeft vergaande gevolgen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van reisdocumenten, het aannemen van werk, het afsluiten van een ziektekostverzekering, het ontvangen van een uitkering of het kopen van een huis.

Social media in de strijd tegen mensenhandel


Het gebruik van social media bij mensenhandel is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Migranten en mensensmokkelaars gebruiken social media veelvuldig om reisroutes in kaart te brengen en vervoer te regelen. Dit stelt Europa voor nieuwe uitdagingen in het tegengaan van mensenhandel.