Lopende onderzoeken Europees Migratienetwerk 2023

Overzicht van de lopende EMN-onderzoeken naar het migratiebeleid van EU-lidstaten. De onderzoeksresultaten maken de overeenkomsten en verschillen tussen lidstaten inzichtelijk. Het EMN ondersteunt hiermee beleidsmakers in het ontwikkelen van nationaal en Europees migratiebeleid.

EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het EMN, brengt voor de EMN-onderzoeken de Nederlandse situatie in kaart. Dit geldt zowel voor grote onderzoeken met een lange looptijd (EMN-onderzoeken) als voor onderzoeken met een kortere looptijd (EMN Informs). In benchmarks vergelijkt EMN Nederland de Nederlandse onderzoeksresultaten met die van andere lidstaten.

Voor een overzicht van alle onderzoeken en een toelichting op de verschillende soorten onderzoeken, zie: Onderzoeken. Voor de beleidsoverzichten van EU-lidstaten per kwartaal (EMN Bulletins) en per jaar (EMN Annual Reports), zie: Beleidsoverzichten.

Onderzoeken

Tijdelijke opvang Afghaanse evacués in Nederland, zomer 2021 | Bron: IND
Tijdelijke opvang Afghaanse evacués in Nederland, zomer 2021 | Bron: IND

Titel: ‘Possibilities for organising flexible capacity for reception and housing in the context of international protection'
Thema´s: Asiel, opvang, huisvesting
Soort: EMN Inform
Publicatie: Januari 2023

Hoe zorgen lidstaten voor een flexibele opvang en voldoende huisvestingscapaciteit bij een steeds wisselend aantal asielzoekers? Analyse van de beleidsmaatregelen van lidstaten om dit te organiseren.

Titel: ‘Detection, identification and protection of victims of trafficking in human beings’
Thema´s: Irreguliere migratie, mensenhandel
Soort: Benchmark EMN Nederland bij het EMN-onderzoek
'Het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers van mensenhandel'
Publicatie: Januari 2023
Hoe worden potentiële slachtoffers van mensenhandel gevonden, geïdentificeerd en beschermd in EU-lidstaten? Vergelijking van het Nederlandse beleid met het beleid van andere EU-lidstaten. 

Titel: ‘Measures to support transition to adulthood for unaccompanied minors’
Thema´s: Integratie, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)
Soort: EMN Inform
Publicatie: Januari 2023
Hoe gaan de lidstaten om met de overgang naar volwassenheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)? Overzicht van het beleid, de structuren en systemen die alleenstaande minderjarigen ondersteunen als ze volwassen worden.

Titel: ‘Enhancing prospects of displaced populations in non-EU first reception and transit countries’
Thema’s: Asiel, opvang regio
Soort: EMN Inform
Publicatie: Februaryi 2023

Het merendeel van ontheemde bevolkingsgroepen wereldwijd (72%) verblijft in buurlanden. Vaak zijn dit lage- tot middeninkomenslanden met weinig beschikbare middelen voor het ondersteunen van deze groepen. Wat is het beleid van EU-lidstaten om de vooruitzichten van ontheemden te verbeteren in landen van buiten de EU van eerste opvang en doorreis?

Titel: ‘Integration of migrant women in the EU Member States’
Thema´s: Integratie, vrouwelijke migranten
Soort: Benchmark EMN Nederland bij het EMN-onderzoek 
'Integratie van vrouwelijke migranten van buiten de EU'
Publicatie: Februari 2023
Integratiemaatregelen in EU-lidstaten specifiek voor vrouwelijke migranten (eerste en tweede generatie) uit landen van buiten de EU. Vergelijking van het Nederlandse beleid met het beleid van andere EU-lidstaten. 
Migratie en klimaatverandering overstromingen India
Titel: ‘Migration and displacement related to climate change, environmental degradation and natural disasters’
Thema’s: Asiel, klimaatverandering, irreguliere migratie
Soort: EMN Inform
Publicatie: Maart 2023

Natuurrampen, klimaatverandering en aantasting van het milieu kunnen huidige migratie- en vluchtelingenstromen aanzienlijk beïnvloeden. Deze Inform brengt het beleid en de praktijk van lidstaten in kaart (lokaal/regionaal/landelijk) om klimaatgerelateerde migratie en ontheemding op te vangen.

Titel: ‘Resettlement, humanitarian admissions and community sponsorship programmes’
Thema’s: Hervestiging
Soort: EMN Inform
Publicatie: Maart 2023

Het aantal ontheemden wereldwijd stijgt. Alternatieve middelen om ontheemde bevolkingsgroepen op te vangen worden steeds belangrijker. Wat waren de beleidsontwikkelingen in EU-lidstaten voor hervestiging, toelating op humanitaire gronden en gemeenschapsprogramma’s in de periode 2016-2022?

Titel: ‘The right of accompanied minors to be heard in international protection procedures’
Thema’s: Asiel, begeleide kinderen
Soort: EMN Inform
Publicatie: Maart 2023

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor de positie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in de asielprocedure. Ook begeleide kinderen bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Hoe waarborgen EU-lidstaten het recht van begeleide kinderen om tijdens de asielprocedure gehoord te worden en hun mening mee te laten wegen?

Titel: ‘Integration of asylum applicants in the labour market’
Thema´s: Asiel, integratie arbeidsmarkt
Soort: EMN Study
Publicatie: Mei 2023

Hoe kunnen asielzoekers integreren in de arbeidsmarkt van het land waar ze worden opgevangen? Overzicht van de regelgeving en maatregelen in de verschillende lidstaten hiervoor. EMN-leden Europese Unie (plus Noorwegen; waarnemende landen: Georgië, Moldavië).